Parcele

obeležite katastarske parcele na digitalnoj mapi

Table

grupišite katastarske parcele u proizvodne table

Centralna konzola

JEDAN ekran za unos SVIH podataka o proizvodnim aktivnostima/operacijama, analizama, grafičkim pregledima

"Vremeplov"

analizirajte proizvodne aktivnosti i rezultate (prinose) tokom godina

Izveštavanje/Analize

neophodan alat za efikasno planiranje svih poslova, analize prinosa utrošaka i sl.

Jedinstven pogled na kompletno imanje


The Fields Book – Centralna konzola

Centralna konzola - glavni modul aplikacije zamišljen kao centralno i jedinstveno mesto (ekran) za unos svih podataka kao i za pojedine grafičke preglede podataka.Funkcionalnosti Centralne konzole:

Digitalna mapa: koja zauzima centralno mesto na ekranu, koristi se zaizbor i selektovanje table za koju ćemo unositi podatke.

Spisak svih tabli:

Filtriranje prikaza – Izbor kulture: ako iz padajuće liste za izbog kulture izaberete neku od biljnih kultura na ekranu će, nakon toga, biti prikazane samo table pod izabranom kulturom.
Odaberitie posao: padajuća lista za izbor posla omogućava nekoliko različitih opcija.

Posao: opcija za unos proizvodnih operacija (obrada zemljišta, đubrenje, predsetvene operacije,…,žetva), sati rada zaposlenih, mašina i priključnih mašina. Izborom ove opcije iz padajuće liste aktivira se maska za unos podataka o proizvodnim operacijama ili za tabelarni pregled svih aktivnosti po operacijama (dnevnik).
Prijava kulture: pokreće masku za unos/izmenu podataka o biljnoj kulturi na izabranoj proizvodnoj tabli. Ovde se detaljno definišu svi podaci o biljnoj kulturi, tipu kulture i sortama (hibridima). Moguće je definisati više sorti iste biljne kulture na jednoj tabli.

Pregled prinosa: pokretanjem ove opcije iz padajuće liste za izbor aktivnosti pokreće se grafički prikaz prinosa za prethodno izabranu kulturu. Biće prikazani detaljni podaci o površini, prosečnom prinosu, kako sintetički za kulturu tako i analitički po tablama.


Izmena podataka o tabli: pokreće masku za izmenu podataka koji su vezani za prethodno izabranu tablu. Npr. unos neke napomene, izmena naziva,…Pregled table po godinama: pokreće posebnu masku koja generiše pregled svih proizvodnih aktivnosti i rezultata (prinosa). Ideja je da se omogući brza i efikasna analiza podataka iz više godina. Korisniku je omogućeno da jednostavnom promenom godine u polju na masci odmah dobije na ekranu sve podatke o aktivnostima i prinosima za zadatu godinu, grupisane po grupama operacija i to utrošak materijala i časova rada.