Parcele

obeležite katastarske parcele na digitalnoj mapi

Table

grupišite katastarske parcele u proizvodne table

Centralna konzola

JEDAN ekran za unos SVIH podataka o proizvodnim aktivnostima/operacijama, analizama, grafičkim pregledima

"Vremeplov"

analizirajte proizvodne aktivnosti i rezultate (prinose) tokom godina

Izveštavanje/Analize

neophodan alat za efikasno planiranje svih poslova, analize prinosa utrošaka i sl.

Jedinstven pogled na kompletno imanje


Knjiga polja – Izveštaji

Izveštaji su glavni elementi kvalitetne analize rada i rezultata proizvodnje. Osmišljeni su i urađeni u saradnji sa našim korisnicima i na osnovu njihovog dugogodišnjeg iskustva. Naravno da to znači da ćemo se posvetiti i ubuduće kvalitetno osmišljenim zahtevima za dopunu modula za izveštavanje. Napominjemo da se svi izveštaji mogu prikazati na ekranu, papiru ili u nekom od podržanih formata kao pdf, xls i sl.
Analiza zemljišta – pregled izvršenih analiza za zadatu tablu ili za sve table.

Spisak parcela – pregled eventualno sa pripadajućim podacima. Moguće je pregledati podatke o ugovorima o zakupima, a posebno se markiraju parcele kojima je istekao ili uskoro ističe ugovor, kako biste na vreme obnovili/raskinuli zakupe.

 

Utrošak materijala i resursa – možete zadati parametre po kojima se filtriraju podaci za izveštaj: vremenski period, sve table ili zadata tabla, analitički ili sintetički i koji elementi treba da budu prikazani na izveštaju (parcele, materijali, ljudi, mašine, aktivnosti, utrošak nafte, prinos)

Primer izveštaja za izabranu tablu – sintetički:

 

Utrošak sati zaposlenih – omogućava detaljan (analitički) pregled časova rada po ljudima, tablama i poslovima ili zbirni (sintetički) pregled.
Primer analitičkog pregleda:

Primer sintetičkog pregleda:

Pojedinačan posao – koristi se za detaljan pregled odrađenih aktivnosti (poslova). Korisnik bira vrstu posla koji želi da analizira i da li se pregled radi za sve table ili za izabranu tablu.

Primer pregleda:

Svi objavljeni poslovi – ovo je kompleksniji izveštaj od pregleda pojedinačnih poslova a koristi se za detaljan pregled SVIH odrađenih aktivnosti (poslova) na izabranoj tabli.
Grupisan je op vrstama poslova:

 

 

 

 
Poređenje prinosa – osmišljen je kao važan alat za analizu prinosa nakon završene sezone po godinama i parametrima za izabranu tablu, u smislu uporednog pregledda zadatih parametra (količina padavina, đubriva, …) po godinama i njihov uticaj na visinu prinosa. Prvo je potrebno zadati kriterijume za izradu izveštaja:
 

 
Kao što se vidi na ovom primeru, moguće je zadati vremenski interval za koji se radi analiza, zatim biramo tablu, kulturu i koje podatke želimo da vidimo:

 

 
Prinos po kulturama – osmišljen je za detaljne analize prinosa za izabranu kulturu. Postoje dve varijante pregleda: po sortama ili po tablama.
Primer izveštaja po tablama:
 

 
Primer izveštaja po tablama: